Quỹ bảo tồn động thực vật hoang dã việt nam

Quỹ BTĐVHD Việt Nam được hình thành nhằm giải quyết những thức thách to lớn mà đất nước phải đối mặt trong việc bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học độc đáo, cũng như bối cảnh các tổ chức bảo tồn trong nước chưa có đủ tiềm lực tài chính và năng lực để có vai trò lớn hơn đối với công tác bảo tồn.

Chia sẻ:
Hotline